Regulamin zakupów

w sklepie internetowym rudakropka.pl

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedaż internetowa prowadzona jest przez Magdę Stefańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Artystyczna Magda Stefańska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342454913, REGON 368686890

2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość. 

Definicje

 1. Konsument (oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Artystyczna Magda Stefańska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342454913, REGON 368686890

 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą wiadomości/e-maili zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.
 • Produkt – dostępna w ofercie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości/e-maili. 
 • dzień roboczy –dzień roboczy oznacza dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Kontakt z Rudą Kropką

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Kolejowa 9, 05-800 Pruszków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: magda@rudakropka.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 91 1160 2202 0000 0004 7519 3145
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie w godzinach 10:00-16:00

Wymagania techniczne

Do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu i składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Zasady składania zamówienia:

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Produkt będący przedmiotem Zamówienia dodać do Koszyka.
 2. Uzupełnić dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu). Zamawiając Portret należy przesłać wyraźne zdjęcia (minumum 3) na adres e-mail: magda@rudakropka.pl
 3. Aby zamówić Wzór na wyłączność należy przesłać szczegóły przez formularz kontaktowy lub na podany wyżej e-mail.
 4. Aby zamówić personalizowaną ilustrację dla Twojego biznesu należy przesłać szczegóły przez formularz kontaktowy lub na podany wyżej e-mail.
 5. Opłacić zamówienie w określonym terminie (do 7 dni).

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka pocztowa zagraniczna
 2. Paczkomat Inpost

Kupujący automatycznie udziela podatnikowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.

 1. Odbiór osobisty dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą wiadomości/e-maila.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości /e-maila, która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 4. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dnia od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 1-14 dni (w zależności od rodzaju Produktu) w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości/ e-maila.

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski (Produkt fizyczny) i EU (produkt elektroniczny).

9. Dostawa Produktu do Klienta jest dodatkowo płatna.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia poprzez wiadomość – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu stanowiącym załącznik do tego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

15. Konsument może odstąpić od umowy i dokonać zwrotu produktu tylko jeśli produkt nie posiada żadnych śladów użytkowania, co będzie sprawdzone po dostarczeniu zwrotu i ocenione. Konsekwencje odesłania używanego produktu oznaczają brak wypłacenia pełnego zwrotu pieniędzy.

16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – produkty na zamówienie (portrety na zamówienie, wzory na zamówienie, personalizowane ilustracje dla biznesu)

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Na produkty zostaje udzielona gwarancja 2 lata od daty zakupu. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Formularz odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

FORMULARZ ZWROTU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… 

DATA ZAMÓWIENIA: …………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………… ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: ……………………………………………………. 

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy: (zwrot jedynie na rachunek bankowy Klienta) 

nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………………. 

numer rachunku: ………………………………………………………………….

Niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych przedmiotów:

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu. 

……………………..(data)

………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis Klienta 

tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)